Klik op een afspraak te maken Stuur ons een bericht

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen 
Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, werkzaamheden en overeenkomsten tussen Zeker Scheiden en haar cliënten. De algemene voorwaarden zijn in te zien via de website (www.zekerscheiden.nl) en worden per e-mail verstrekt aan cliënten verstrekt.
Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 
Door middel van het geven van de opdracht aan Zeker Scheiden erkennen cliënten de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

Artikel 2 Offerte
Alle offertes zijn vrijblijvend. Partijen zijn pas gebonden nadat de opdracht tot stand gekomen is. De opdracht zal schriftelijk of per e-mail bevestigd worden.
Wanneer cliënten of Zeker Scheiden derden voor of namens cliënten inschakelen, dan zullen deze kosten direct door de cliënten aan de derde partij worden betaald. 
Wanneer er sprake is van onvoorziene kosten, zullen deze worden doorbelast aan cliënten. Vanzelfsprekend zal, indien hiervan sprake is, dit duidelijk kenbaar gemaakt worden. 
Alle tarieven zijn inclusief BTW en exclusief griffierecht en leges. 

Artikel 3 Totstandkoming opdracht
Een opdracht komt tot stand door het ondertekenen van de mediation overeenkomst. 

Artikel 4 Uitvoering opdracht
Voor de uitvoering van de opdracht dient Zeker Scheiden te beschikken over de benodigde gegevens. Cliënten dragen er zorg voor dat de aangeleverde gegevens correct en compleet zijn. Zeker Scheiden is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. 
Zeker Scheiden kan vooraf niet exact bepalen hoeveel tijd er benodigd is voor het doorlopen van het  scheidingstraject, dat hangt in grote mate van klanten zelf af. Zeker Scheiden heeft de intentie om het traject nooit langer te laten duren dan nodig is. 
De diensten worden door Zeker Scheiden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd. De diensten van Zeker Scheiden hebben het karakter van een inspanningsverbintenis. Het beoogde resultaat kan niet worden gegarandeerd. 

Artikel 5 Beëindiging dienstverlening, betalingsverplichting en looptijd overeenkomst
De dienstverlening van Zeker Scheiden komt ten einde op het moment dat scheiding definitief is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand of na ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst. 
Tussentijdse beëindiging kan plaats vinden wanneer een of beide partijen een advocaat inschakel(t)(en). De betalingsverplichting blijft in dit geval van kracht. 
Wanneer klanten de opdracht geheel of gedeeltelijk willen annuleren, of wanneer Zeker Scheiden van (één van) partijen niet de mogelijkheid krijgt om de opdracht behoorlijk uit te voeren, dient de vergoeding voor de gehele opdracht te worden voldaan. 
De maximale duur van het traject is 9 maanden na datum ondertekening van de overeenkomst.
Het streven is dat een scheiding afgerond is binnen deze 9 maanden (of zoveel eerder) en daarmee de dienstverlening van Zeker Scheiden is afgerond na 9 maanden. Indien dit niet haalbaar blijkt zal overleg tussen partijen en de mediator plaatsvinden ten aanzien van aanvullende afspraken met betrekking tot de dienstverlening.

Artikel 6 Verwerking gegevens
Zeker Scheiden zal de door cliënten verstrekte gegevens en informatie behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 7 Betaling & Facturatie
Zeker Scheiden zal na ondertekening van de mediation overeenkomst de factuur voor het overeengekomen bedrag versturen. Facturatie geschiedt vanuit Hello Mediation (KvK. 53208846)
De betalingstermijn van de factuur is binnen 8 dagen.
Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt zal Zeker Scheiden, na versturen van herinnering en aanmaning, de inning van de factuur via een incassobureau laten verlopen.
De kosten voor de incassoprocedure zal aan cliënten worden doorberekend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
In het geval dat Zeker Scheiden aantoonbaar niet zorgvuldig is geweest, is Zeker Scheiden aansprakelijk voor de tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. 
Elke aansprakelijkheid zal beperkt zijn tot het bedrag waarvoor in het betreffende geval dekking geldt via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
Wanneer er geen sprake is van dekking via de beroepsaansprakelijkheidsverzekering dan zal de aansprakelijkheid niet verder gaan dan vergoeding van het betaalde bedrag.
Zeker Scheiden is in geen geval aansprakelijk voor (in)directe schade, al dan niet bedrijf gerelateerd, of gevolgschade die ontstaat door onjuiste of niet-tijdige uitvoering van de opdracht.

Cliënten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor het volledige factuurbedrag. Dit in het geval dat een van partijen de betalingsverplichting van zijn of haar gedeelte niet nakomt. Uitgangspunt is dat factuurbedrag 50/50 gedeeld zal worden door cliënten.
Zeker Scheiden is niet aansprakelijk voor door derden geleverde diensten.

Artikel 9 Klachten
Wanneer er sprake is van een klacht dan ontvangt Zeker Scheiden deze schriftelijk per post of per e-mail.
In het geval van een klacht zal Zeker Scheiden met cliënten in gesprek gaan om in onderling overleg tot een oplossing te komen. Ook wanneer een klacht is ingediend blijft de betalingsverplichting van kracht.

Laatst bijgewerkt op 13 mei 2024